CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: Võ Minh Đức
  • Chức vụ: Giám Đốc
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: TNHH Xdy Dr/ng vd Dich vu B6t D0ng Sdn Sdi Gon Tech
  • Địa chỉ: 47127 Bili Dinh Ttiy, phucrn g 24, eudn Binh Thanh
  • Điện thoại: 0933337027
  • Fax:
  • Website: www.saigontech.vn
  • Email: duc.vo@saigontech.vn

Thông tin doanh nghiệp

Thiet ke - Xdy dung - Trang trí nội thất